Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Яковлєва Інна Дмитрівна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Яковлєва Інна Дмитрівна 
   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

  Навчальний заклад, який закінчила: 
1993 р. - закінчила кафедру ЕОМ Чернівецького державного університету за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі“ та отримала диплом з відзнакою
1994 р.  - отримала диплом за спеціалізацією “АСНД, САПР, АСУ в інженерній екології та ресурсозбереженні. ”
Кандидатська дисертація: 2010 р. захиcтила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему “Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів ”. Науковий керівник – завідувач кафедри ЕОМ НУЛП, д.т.н., професор Мельник А.О. Місце захисту - Національний університет "Львівська політехніка".

  
   Наукові інтереси: 
Спеціалізовані комп'ютери і комп'ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування,  синтез і реалізація комп'ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних, дослідження й опрацювання алгоритмів, розпаралелювання алгоритмів, проектування спеціалізованих процесорів з графічного рівня.
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса:
iakovlieva@yandex.ru

Проекти:

2007-2010, програмний комплекс “ОСКАР” для оперативного синтезу комп’ютерних пристроїв з алгоритмічного рівня (Інтрон, Україна).
2007-2010, графічна система “ОСА” для дослідження й опрацювання алгоритмів (Інтрон, Україна).
2011 - міжнародний проект з робототехніки “Earth Rover 2011”. Робота над проектом тривала 9 місяців та складалась з 3-х основних етапів: 1-й – підготовка до змагань, що включала запуск інтернет-порталу “www.Earth-Rover.com”, отримання обладнання університетами та планування проекту; 2-й – демонстрацію та дружні зустрічі, зокрема в академії UNESCO; 3-й – фінальні змагання у Кишиневі (республіка Молдова), на якому наша команда факультету комп’ютерних наук виборола 1-ше місце.

Участь у конференціях:

2005 - VIIIth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM –2005) – Lviv.

2005 - Vth International Scientific Conference for Students and Young Scientists „Telecommunication in XXI Century”. – Kielce –  Wulka Milanowska - Poland.

2007 - 3rd International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (AСSN-2007). – Lviv: Lviv Polytechnic National University.

2007- 5-й міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» – Хмельницький, Хмельницький національний університет.

2008 - 9-й міжнародної конференції «Контроль i управлiння в складних системах» (КУСС-2008) – Вінниця, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет.

2009 - Xth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM –2009). – Lviv   Polyana, Lviv Polytechnic National University.

2009 - 16-й  міжнародній конференції з автоматичного управління Автоматика-2009, Чернівці.

2009 - 4-ї міжнародній конференції “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (AСSN-2009) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, на якій відмічена грамотою за кращу доповідь

2010 - 7-й міжнародній науково-практичній конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD'2010), – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2010 - 10-й міжнародній конференції “Контроль i управлiння в складних системах” (КУСС-2010) – Вінниця, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет.

2011 - XI  International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM –2011) –Polyana-Svalyava (Zakarpattya).

2011 - 2-й міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” – Харків.


Основні публікації:

Автор більше 30 наукових праць та власник патенту, в тому числі:

Пат. 96041  Україна  МПК(2011.01) G06F 3/06 (2006.01) G06F 17/14 (2006.01) G06F 7/00. Спосіб збереження в пам’яті потокового графа алгоритму у формі структурної матриці/  Мельник А.О., Яковлєва І.Д.; заявники та власники Мельник А.О., Яковлєва І.Д. –  № а 2009 12957; заявл. 14.12.2009; опубл. 25.06.2011, бюл. №12; зареєстр. 26.09.2011, бюл. №18.

Статті:

  1. Yakovleva І. Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine / I. Yakovleva, I. Lisovenko // Proceedings of the Vth International Scientific Conference for Students and Young Scientists „Telecommunication in XXI Century”. – Kielce–Wulka Milanowska: IT press, 2005, ‑ P. 73‑77.
  2. Iakovlieva І. Space-Time Algorithm Transformations / І. Iakovlieva // Proceedings of 3rd International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application”. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2007. – P. 70‑72.
  3. Яковлєва І. Д. Модифікація потокових графів алгоритмів на засадах готовності даних / І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2007. – Т.2, №2 – С. 39–43.
  4. Мельник А. О. Подання потокового графа алгоритму структурною матрицею / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2008. – №4 – С. 124–129.
  5. Мельник А. О. Метод перетворення графічного подання алгоритму в його апаратну модель / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий вісник Чернівецькеого ун-ту. Фізика. Електроніка. Вип. 423. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008. – С. 19‑23. – (Тематичний випуск: Комп’ютерні системи та компоненти).
  6. Мельник А. О. Особливості побудови структурної матриці потокових графів алгоритмів з множинними операціями / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2008. – №5 – С. 117–120.
  7. Мельник А. О. Побудова та матричне подання потокового графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, В. Ю. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2009. – №3. – С. 93‑99.
  8. Мельник А.О. Побудова структурної матриці потокового графа алгоритму з його опису на рівні тріад / А.О. Мельник,І. Д. Яковлєва// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1 – С.118 – 123.
  9. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240.
  10. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2011. – №3. – С. 122‑127.