Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Воробець Георгій Іванович

| Версія для друку |

  Прізвище, ім’я, по батькові: Воробець Георгій Іванович 
   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж , заступник завідувача кафедри 
   Вчена ступінь та вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук, доцент 
   Тематика наукових досліджень: Синтез і корекція параметрів первинних перетворювачів інформації та функціональних елементів обчислювальної техніки імпульсним фотонним опроміненням. 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру напівпровідникової мікроелектроніки у 1985 році за спеціальністю „фізика”, зі спеціалізацію з мікроелектроніки та напівпровідникових приладів – з відзнакою. 
Аспірантуру кафедри фізики напівпровідників радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків у 1988 році. Працює в Чернівецькому національному університеті з 1988 року: 1988 – 1990 – науковий співробітник кафедри напівпровідникової мікроелектроніки; 1990-1995 – асистент, 1995-2003 – доцент кафедри радіотехніки; з 2003 – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж. 
За роботу в університеті у 2005 році відзначено подякою Міністерства освіти і науки України. 
   Кандидатська дисертація: 
    1. Кандидатську дисертацію захистив за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків у 1989 році. 
    2. Тема дисертації: Модифікація властивостей шрів і характеристик структур Al-Si, PtxSiy-Si імпульсним лазерним випромінюванням. 
    3. Наукові керівники – академік Академії наук вищої школи, доктор фіз.мат.наук, професор Стріха Віталій Іларіонович та доктор фіз.-мат.наук, професор Бузаньова Євгенія Вікторівна. 
    4. Установа, де проведено захист - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет. 
   Наукові інтереси: Фотонні методи синтезу і корекції параметрів бар’єрних, в тому числі нанорозмірних структур метал-напівпровідник, метал-діелектрик-напівпровідник та їх застосування для первинного перетворення інформаційних сигналів автоматизованих систем керування та створення і вдосконалення функціональних елементів і пристроїв обчислювальної техніки. 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: vgeorge@chnu.cv.ua 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N. Laser manipulation of clusters, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semiconductors.// Applied Surface Science, 247 (2005) 590-601. 
     2. Vorobets G.I., Vorobets M.М., Fedorenko A.P., Thermoelastic interactions in structures Al-n-Si-Ni at a pulse laser irradiation. // Functional Materials. Vol.12, №1 (2005). Pp.107-113. 
     3. Воробець Г.І., Воробець О.І., Гордіца В.Е., Мельничук С.В. Генератор каліброваних сигналів для дослідження динамічних характеристик цифрових пристроїв і напівпровідникових бар’єрних структур.// Вісті академії інженерних наук України, № 4 (27), 2005, С.47-51. 
     4. Рогов Р.В., Мельничук С.В., Воробец Г.И. Сетевая система контроля технологического процесса выращивания полупроводниковых кристаллов и тонких пленок. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №5 (59), 2005, С.52-54. 
     5. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровід-никових плівок на базі IBM PC// Фізика і хімія твердого тіла. Т.5, №4, 2004.C.815-818. 
     6. Воробець Г.І., Воробець М.М., МельничукТ.А., Шкавро А.Г. Cтруктурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al–n-Si з бар’єром Шотткі. // Фізика і хімія твердого тіла. Т.6, №1, 2005.C.165-169. 
     7. G.I.Vorobets. Diode Schottky systems Al-nanosilicon interface layer –Si. // Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems. /Editors E. Buzaneva, P. Scharff. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004.–p.213-224. 
     8. Воробец Г.И., Воробец М.М., Стребежев В.Н., Бузанева Е.В., Шкавро А.Г. Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al–n-n+-Si–Al c барьером Шоттки // ФТП, 2004, Т.36, вып.6, С.690-692. [Semiconductors. Vol.38, N.6, pp.663-665.] 
     9. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Горлей П.М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика.2004, №6,С40-42. 
     10. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Shkavro A.G. Aging and degradation of structures aluminium - silicon with a Schottky barrier after a pulsing laser exposure. // Functional Materials, Vol. 10, № 3, (2003). – p.468-473. 
     11. Воробець Г.І., Воробець О.І., Горлей П.М. Шістнадцятирозрядний аналогово-цифровий перетворювач для шини ISA IBM PC.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 133: Фізика. Електроніка.- Чернівці: ЧДУ, 2002.– С.105-108. 
     12. Воробец Г.И., Жук О.П., Иларионов О.Е., Танасюк В.С., Шпатар П.М. Измерение влажности внутри корпусов электронных приборов. // Приборы и техника эксперимента, 2001, №2, с. 146-148. 
     13. Ватаманюк П.П., Воробець Г.І., Воробець О.І., Шпатар П.М. Захищена радіосистема передачі аналогової інформації.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 50: Фізика.- Чернівці: ЧДУ, 1999.– С.85 – 90. 
     14. Бpайловський В.В., Воробець Г.І., Жук О.П., Танасюк В.С. Фазові переходи у сполуках GeTe, Sn1-xGexTe, Pb1-xGexTe. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 40: Фізика.- Чернівці: ЧДУ, 1998.– С.71 – 72. 15. Бузанева Е.В., Воробец Г.И., Стpиха В.И., Шкавpо А.Г., Никулин О.В. Особенности токопеpеноса в контактах силицид платины-кpемний pазной площади в интегpальных стpуктуpах. // Электpонная техника, сеp. 2. Полупpоводниковые пpибоpы. Вып.3. (200).- 1989, с. 49-53. 

   Навчально методичні розробки: 
     1. Методичні pекомендації до лабоpатоpних робіт з куpсу "Радіокомпоненти та основи мікpоелектpоніки". // Упорядники Бpайловський В.В., Воробець Г.І. – Чеpнівці, ЧДУ, 1993. – 86 с. 
     2. Методичні pекомендації до лабоpатоpних робіт з куpсу “Електроперетворюючі пpистpої”. // Упорядники Бpайловський В.В., Воробець Г.І. – Чеpнівці, ЧДУ, 1993. – 33 с. 
     3. Методичні вказівки, пpогpамма і контpольні завдання з куpсу "Радіокомпоненти і основи мікроелектроніки". // Упорядники Воробець Г.І., Політанський Л.Ф. – Чеpнівці, ЧДУ, 1994. – 56 с. 
     4. Методичні рекомендації, програма і контрольні завдання з курсу “Електроперетворюючі пристрої РЕЗ”. // Упорядники Ватаманюк П.П., Воробець Г.І., ХандожкоО.Г. – Чеpнівці, ЧДУ, 1996. – 46 с. 
     5. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Основи метрології та радіовимірювання”. // Упорядники Хандожко О.Г., Воробець Г.І., Воробець О.І. – Чеpнівці, ЧДУ ”Рута”,, 1997. – 74 с. 
     6. Аналогові електронні пристрої: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. // Упорядники Бpайловський В.В.,Воробець Г.І., Шпатар П.М. – Чеpнівці, ЧДУ ”Рута”, 2000. – 53 с. 
     7. Системи запису інформації: Навчальний посібник. // Упорядник Воробець Г.І. – Чеpнівці, Рута, 2003. – 88 с. 
     8. Модуляційні джерела живлення РЕА. Навчальний посібник. // Упорядник Воробець Г.І. – Чеpнівці, Рута, 2003. – 62 с.