Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Про факультет

| Версія для друку |

Факультет комп'ютерних наук проводить навчання у 2011 році (денна і заочна форми навчання) за напрямами підготовки:

•   Інформатика

•   Комп’ютерна інженерія

 •   Програмна інженерія

 Навчальні плани за всіма напрямами передбачають підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовка фахівців з усіх напрямів передбачає оволодіння найрозповсюдженішими мовами програмування C, C++, C#, Java, Object Pascal, Assembler, знання архітектури сучасних процесорів, комп’ютерів і комп’ютерних комплексів (кластерів). Значна увага приділяється матеріальній базі та архітектурі комп’ютерних мереж і їх проектуванню, сучасним технологіям і середовищам розробки програмних засобів (Dot NetWeb–технології, мова UML, технології розробки розподілених баз даних, C++Builder, Delphi, Microsoft Visual Studio, CASE–технології, тощо). Досконало вивчаються системи керування базами даних Microsoft  SQL Server, Oracle та ін., сучасні мережеві технології розробки програм, комп’ютерні системи з паралельною і розподіленою обробкою інформації, кластерні та cloud-системи.

Напрям "Інформатика" (кафедра математичних проблем управління і кібернетики)

Фахівці напряму "Інформатика" можуть працювати на посадах математика–програміста, адміністратора локальних та корпоративних мереж, викладача інформатики в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, науковими співробітниками та викладачами вузів. Основні напрямки підготовки фахівців з інформатики: розробка і проектування сучасних інформаційних систем; об’єкто-зорієнтоване програмування, Web-технології і технології .Net. Підготовка з даного напряму передбачає досконале володіння мовами програмування і середовищами розробки програм, а також  візуальними технологіями розробки розподілених баз даних у мережах Internet та Intranet; досконалі знання з мережевих операційних систем (Unix, Linux, Windows XP, Windows 7 та ін.).

Напрям "Комп’ютерна інженерія" (кафедра комп’ютерних систем та мереж)

Фахівці напряму "Комп’ютерна інженерія" працюють на виробництві, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, фінансових і банківських уста­новах на посадах інженера-програміста, інженера-системотехніка, адміністратора комп’ютерних мереж, менеджера проекту, аналітика-експерта, викладача у вищих навчальних закладах, наукового співробітника. Основні напрямки підготовки фахівців з комп’ютерної інженерії: схемо- і системотехнічне проектування комп’ютерних систем і обчислювальних комплексів, в тому числі на основі мікроконтролерів, розробка системного і прикладного програмного забезпечення, проектування локальних і глобальних комп’ютерних мереж, Web-технології, розробка фізичних принципів і апаратно-програмних засобів кодування, передавання та захисту інформації в обчислювальних системах, спеціалізованих комп’ютерних, банківських і телекомунікаційних мережах.

Напрям "Програмна інженерія" (кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем)

Фахівці напряму "Програмна інженерія" можуть працювати на посадах інженера-програміста, адміністратора локальних і корпоративних мереж, спеціаліста з проектування і розвитку інформаційних та автоматизованих систем, систем штучного інтелекту та експертних систем, спеціалістами з Web-технологій, науковими співробітниками. Основні напрямки підготовки фахівців з програмної інженерії: розробка прикладного програмного забезпечення інформаційних і автоматизованих систем, проектування програмних засобів мікропроцесорних систем та їх елементів, вибір, використання, адаптація периферійних технічних засобів, засобів телеобробки і передачі даних до потреб користувача, розробка математичних і програмних засобів захисту інформації.

Матеріальна база підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук складається з п’яти комп’ютерних класів, шести комп’ютеризованих лабораторій, лабораторії IP-телефонії, лабораторії міжнародної академії CISCO з комп’ютерних мереж з найсучаснішим унікальним обладнанням та програмним забезпеченням. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею з виходом в Internet, студенти факультету мають можливість безкоштовного доступу до ресурсів всесвітньої мережі Internet, а також додатково навчатися в міжнародній академії CISCO на пільгових засадах для здобуття міжнародного сертифікату фахівця з комп’ютерних мереж.

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вузівських і міжнародних конференціях та конкурсах дають студентам неоціненний досвід та широкий спектр знань у галузі програмування, комп’ютерних систем і мереж, найсучасніших комп’ютерних інформаційних технологій. Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Попит на наших випускників зростає з кожним роком як в Україні, так і поза її межами (США, Канада, Німеччина, Австралія та ін.). Вони займають провідні посади у таких відомих фірмах як IВМ, Microsoft,  General Motors, Rolls Royce, Siеmens та ін., керують роботою відділів банків, комерційних та державних установ України, відомі своїми науковими здобутками.

Найобдарованіші випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі факультету комп’ютерних наук.